Oznam

ZMENA – ŠKOLSKÝ SEMAFOR platný od 15. 10. 2021

 

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne

vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní

(víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe

idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od

všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez

obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

 

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré neplní povinné predprimárne

vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole aj z dôvodu ochorenia. „Potvrdenie

od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o

neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je

povinné v materskej a špeciálnej materskej škole