ZÁPIS DETÍ  DO MATERSKEJ ŠKOLY K  1. 9. 2021

 BUDE  V ZMYSLE VYHLÁŠKY Č. 306/08 Z.z. O MATERSKEJ ŠKOLE, V ZNENÍ VYHLÁŠKY

Č. 308/09 Z. z., Č. 438/20 NA ZÁKLADE PODANIA PÍSOMNEJ ŽIADOSTI, V TERMÍNE

12. 5. 2021    –    14. 5. 2021       

TLAČIVO  ŽIADOSTI SI Môžete VYZDVIHNÚŤ A VYPÍSANÉ ODOVZDAŤ U RIAD. MŠ,   ALEBO INEJ POVERENEJ PRACOVNÍČKY OD 7.00 HOD. DO 16.00 HOD. V HOREUVEDENOM TERMÍNE.

TLAČIVO JE ZVEREJNENÉ AJ NA VEBOVEJ STRÁNKE MŠ: www.mspetzvalova.zilina.sk

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ:

PREDNOSTNE SA PRIJÍMAJÚ DETI:

S ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU

DETI, KTORÉ DOVŔŠILI PIATY ROK VEKU/K SEPT. SÚ 1 ROK PRED ZAČATÍM ŠK. DOCHÁDZKY/

DETI S DODATOČNE ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU

–   DOVŔŠILI  TRETÍ ROK VEKU  K 31.8.2021

V PRÍPADE ZVÝŠENÉHO ZÁUJMU O PRIJATIE SA ZOHĽADNÍ:

VEK DIEŤAŤA

 

POZN.: V ŽIADOSTI JE POTREBNÉ POTVRDENIE  DETSKÉHO LEKÁRA O ZDRAVOTNOM

STAVE, OČKOVANÍ A Spôsobilosti DIEŤAŤA NAVŠTEVOVAŤ MŠ.

        

                                                                RIAD.ŠKOLY