Vlastné ciele:
• rozvíjať environmentálne cítenie,
• pripraviť deti na vstup do ZŠ – komplexne rozvíjať osobnosť z hľadiska fyzických a psychických potencialít,
• viesť deti k ochrane zdravia, rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom,
• podporovať osobnosť a záujmy každého dieťaťa
• v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnosť dieťaťa
• rozvíjať správanie detí v skupine podľa spoločenských pravidiel a noriem

 

Vlastné zameranie školy:

V blízkom okolí sa nachádza krásne prírodné prostredie, vhodné na pozorovanie, prechádzky, pohybové aktivity, sledovanie prírodných javov, sveta živočíchov a rastlín. Vhodné podmienky nám umožňujú obohacovať výchovu a vzdelávanie o environmentálne cítenie. Z týchto súvislostí vyplýva zameranie školy a vytýčenie cieľov v tejto oblasti:
a) zaoberať sa témami prírody a životného prostredia
b) prebúdzať a ďalej rozvíjať emocionálny vzťah k prírode, naučiť sa ju vnímať
c) rozvíjať evnvironmentálne cítenie prostredníctvom ekologických aktivít
d) na elementárnej úrovni rozvíjať u detí vedomosti a pripravenosť ekologicky
myslieť a konať, schopnosť šetrne zaobchádzať s prírodou a jej zdrojmi
e) rozvíjať schopnosť využívať dosiahnuté vedomosti na kladné správanie
v súvislosti s prírodou
f) využívať alternatívne možnosti práce (napr. terénne práce, pokusy, experimenty)
g) krúžok environmentálny s cieľom prakticky overovať získané poznatky z
prírodovednej oblasti s využitím alternatívnych možností práce